Poljoprivreda


©pretvorba vrijednosti bushela ($) u metričke cente (kn)

by paor
1 bushel = dolara
1 dolar = kuna


=→
kn/q

=→
kn/q

=→
kn/q