Novosti online

- klikni na foto za povećanje -

 

Online novosti (450)  

- poredaj po redoslijedu unosa u bazu podataka<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 > >>

13-07-1914

Pokret za odvoditi«! u Posavini


U broju 97. »Novosti« od 8. travnja o. g. javio se već vaš dopisnik Iz Županje o jadnom gospodarskom stanju našega kotara. Vaš dopisnik je pravo naveo, da je voda najveći neprijatelj ovoga puka. Voda nas gnjavi, ona nas svake godine sve više uništuje. I ova nas godina nije poštedila. Cijelo proljeće voda nas topi tako da se kukuruzi na potopljenom zemljištu tek koncem lipnja mogoše sijati a veći dio zemljišta ostao je i ne posijan jer za kukuruz već prekasno, a prije radi vode nije bilo moguće sijati. Da li će i ovo malo zasijano do ruke doći — dozrijeti — vrlo je dvojbeno. Nastupi li kišovito vrijeme, izlije li Sava, eto nevolje gotove, otplavit će nam svu trud i muku. Sav narod ividja zato, da je uredjenje Save, a naročito kanalizacija vitalno pitanje naše.
Apel narodni našao je odziva. Naš narodni zastupnik Kutuzović zainteresovao je cijelu našu javnost, a naročito je stao u sporazumno djelovanje sa narodnim zastupnicima bošnjačkog, djakovačkog i garčinskog izbornog kotara, koji su zajedničkim narodnim potrebama odvodnje i kanalizacije interesirani stupili u zajedničku akciju, naročito zato, jer područjem tili izbornih kotareva teku pritoci Savini: Bosut, Bidj, Berava i Bitulja, koji narodu najviše štete poplavom nanašaju- Zato je zastupnik Kutuzović dne 28 lipnja održao u to ime u Babinoj gredi vrlo brojno posjećeni javni sastanak izbornika i posjednika ove okolice. Prisutno je bilo oko 500 interesenata uz živo sudjelovanje i svih okolnih sela i općina.

Na temelju stvarnog razlaganja zastupnika Kutuzovića stvorila je skupština jednoglasno slijedeći zaključak:-
»Umoljava se vis. kr. zemalj. vlada i visoki sabor, da se što skorije donese zakon o osušenju vodnoga područja uredjenjem i proširenjem kanala i potoka, naročito Bosuta, Bidja, Bltulje, Berave, Dorova itd. uz osiguranje potrebne glavnice iz zemaljsklh sredstava i brodske imovne opčine, koja će se svota naknadno, kad radnje budu gotove i osušeno tlo boljoj kulturi privedeno, a višegodišnljim obrocima razdijeljeno ubirati od interesenata u koliko će njih teretiti i to tako, da doprinos bude u razmjeru sa koristi osušenoga područja«.

Skupština usvaja nadalje predlog zast. Kutuzovića, da bi i općinska zastupstva upravnih općina: Babinagreda, Cerna, Retkovci, Ivankovo, Mikanovcl, Vodjnci, Gundinci, Sikirevci i Šamac u svojim općinskim sjednicama stvorili zaključke istoga smisla, te ih putem pretpostavljenih oblasti podastrli vis. kr. zem. vladi.

Kako i nar. zastupnici navedenih susjednih izbornih kotareva podupiraju analognu akciju, nade je da će im trud biti okrunjen i uspjehom, pa će i narodu ove okolice, bude li kanalizacija zaista provedena, gospodarstveno se pridići, a tim mu u velike i materijalno pomoženo.
IZVOR

01-03-1914

Tučnjava


U gostioni Vjekoslava Hu
bera u Babinojgredi bilo je prošle sriede 
dosta gostiju. Oko 3 sata po podne došao je
pijan Marko Zolić izvadio nož i stao goste 
rastjerivati i cigana svirača Antuna Rado
savljovića ubo u ledja. Sada je junačina po
čeo lupati čaše, flaše i prozore i nanio gos
tioničaru 30 kruna štete. U to došli opć. re
dari Mijo i Franjo Knežević, oteli mu nož, 
svezali ga konopom i poveli u opć. zatvor.
U to priskočio Antunov brat Tanasija Rado
savljević i Zolića nožem dvaput ubo u trbuh
te ga teško i životu pogibeljno ozliedio.

Drugi dan reče Zolić da ne zna, šta je ra
dio, jer da je bio pijan. Cigo Tanasija Ra
dosavljević veli, da mu je jedna žena u go
stioni doviknula: Tanasija udri ga, majku 
mu njegovu on je tvog brata ubo, on da
je časak oklievao, zatim izvadio iz džepa 
nož, Zolića dva put u trbuh ubo i kući po
bjegao
IZVOR

24-10-1913

Iz Babine Grede


Pišu iz Babine Grede: u zadrugi Katušić kbr.242 u Babinoj gredi pojavio se je u 2 sličaja pjegavi tifus, od kojih dva
 smrtna slučaja.
Odredbom naše kotarske oblasti od 15. o. mj. preduzete 
su odmah sve zđravstveno-redarstvene 
mjere, te je obć. načelniku Šimi Gre
goroviću naloženo, da se liješina od 
iste bolesti preminule Kate Katušić 
imade prevesti u mrtvačnicu, a svi 
koji su 6 njom u doticaju bili, staviti 
u izolaciju.

Kako je kod našeg naroda
 još uvijek običaj — kojega ni ovo rat
no stanje nije iskorjenilo -— da se trače karmine, te se je u reče
noj kući oko pokojne pokupio i rod i 
pomoz-Bog, koji su se svi oprli ure
dovanju, a naročito nastojali prepriječiti da se pokojnica preveze u mr
tvačnicu, jer da je to grdna sramota.

Suprug preminule, Ivan Katušić, ta
ko se razgoropadio, da je zgrabio 
prepravljeni nadgrobni križ, pa s nji
me udri po načelniku i ovaj samo svo
jim brzim nogama imade zahvaliti 
da ga razgnjevnjeli Ivan Katušić nije 
križem utukao.

Stvar je oblasti pri
javljena, te uredovanje uz oružničku 
asistenciju obavljeno.

IZVOR

04-05-1913

Nova organizacija saveza hrv. obrtnika u Babinojgredi


Na poticaj mjestne organizacije ii Županji obdržavala se je u Četvrtak dne 1. svibnja t. g. po podne u Babinojgredi u gostioni Šadeka, obrtnička skupština u svrhu ustrojenja mjesne organizacije. Na skupštini je bio pročelnik županjske organizacije g. Tomo Škender sa još 8 članova iste organizacije i tajnik vinkovačke organizacije g. Ante Rott. Skupština je bila dobro posjećena. Gosp. Skender otvara kao sazivač skupštinu pozdravlja sve prisutne pročita dnevni red i razlaže svrhu skupštine, te preda tajniku županjske organizacije g. Aci Benakoviću riječ da izvjesti o predstojećim izborima za okružnu blagajnu, te o okružnim blagajnima uopće koje se predavanje uzima s odobranjem na znanje. U istom predmetu govori još i tajnik vinkovačke organizacije, te se jednoglasno primaju postavljeni kandidati. O svrhi i organizaciji saveza hrvatskih obrtnika u opšte, izvješćuje opširno g. Ante Rott koji ujedno rastumači i pravila saveza. Ovo se je izvješće. takodje je s odobravanjem a znanje uzelo. Na poziv za upis u savez i ustrojenje mjesne organizacije i u Babinoj-gredi, koji predlog s lijepim i vrlo stvarnim govorom potkrepljujući i delegat i bivši narodni zastupnik velemožni gosp. Miško Kutuzović. Upisao se je odmah lijepi broj obrtnika iz Babinegrede i prisutni obrtnici iz Sl. Šamca. Za povjerenike u Babinojgredi izabrani su g. Jakob Verič i Mijo Friedl, a za Sl. Šamac g. Jakob Sekulić i Tomo Jagić-
IZVOR

11-03-1913

Iz Babine Grede


Pišu iz Babine Grede: U utorak 
1. o. mj. dogodio se je u 10 sati u noći kod nas 
grozan zločin. Ratar Iva Šokčević, star 32 god. 
izbo je na ulici svog suseljana Šimu Kneževića
s nožem tako da je na mjestu mrtav ostao. Čini seda se desilo ovako:
U krčmi Vjekoslava Hubera pili 
su Iva Šokčević, Šimo Knežević, Andrija Šok
čević i Blaž Katušić. Tom zgodom posvadili su
 se ubojica i pokojni jer mu je ovaj rekao da 
je s njegovom ženom imao ljubavne odnošaje. Ta 
je prepirka sretno prošla i pokojni uputi se s Ka
tušićem kući. Usput navrate se u krčmu Marije
 Ergović na pivo. Kada je pokojni drugi put izi
šao iz krčme na ulicu, čuju oni u krčmi neki tu
tanj. Istrčavši napolje opaze Kneževića na zem
lji ležati. Zadnje su mu riječi bile, da je ubo
den u srce.
U to je došla oružnička obhodnja da 
obavi izvide.

Obć. liečnik gosp. dr. Bjelić pregle
dao je lešinu i ustanovio da je uboden u lijevo 
rame tako da je od zadobivene rane umrieti mo
rao, i umro.

Ubojica priznaje svoje grozno djelo. 
Ubo ga je zato što mu je u krčmi rekao da je
s njegovom ženom ljubakao. Veli nadalje da 
ga je pokojni, kada je izašao iz krčme, ćušio, a 
on mu rekao: „Ne ćeš više nikoga ćuškati", na
što ga je nožem izbo.
Na upit ophodnje zašto je 
nosio sa sobom tako velik nož, odgovorio je da 
mu je to njegov brat i otac.

Ubojica Iva Šokče
vić je uhićen i predan sudu.
IZVOR

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 > >>